de Best Automatisering & Internet

de Best Automatisering & Internet, gevestigd aan Heiheuvel 60, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.debest.eu
Heiheuvel 60
+31627053857
J de Best is de Functionaris Gegevensbescherming van de Best Automatisering & Internet Hij is te bereiken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Best Automatisering & Internet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de Best Automatisering & Internet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

de Best Automatisering & Internet neemt zelf niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Best Automatisering & Internet) tussen zit. de Best Automatisering & Internet gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Domeinregistratie systeem van Openprovider. Zodra een domein wordt besteld, verlengt 
en/of verhuist kan het zijn dat er een geautomatiseerde e-mail wordt verzonden. We hebben 
geen invloed op dit systeem. Dit omdat bepaalde domeinregisters dit zelf bepalen. De diverse 
registrys zijn wel bezig om het systeem aan te passen, zodat er geen mail verzonden wordt bij 
de statuswijzigingen. De e-mails kunt u dus alleen krijgen als u een domein bij ons afneemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

- We moeten voldoen aan de belastingwet. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.
- Logbestanden met betrekking tot communicatie tot onze server(s) bewaren we 6 maanden.
- E-mails en/of andere berichten met persoonsgegevens via welk medium dan ook verwijderen 
we direct na afhandelen doch uiterlijk na 1 maand.
- Back-ups bewaren we maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

de Best Automatisering & Internet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de Best Automatisering & Internet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht de Best Automatisering & Internet uw persoonsgegevens aan andere derden delen doen  wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

We hebben een verwerkersovereenkomst met:

- Openprovider ten behoeve van domeinnaamregistraties.
- TransIP VPS hosting

Bovenstaande zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst met u.

- Dit omdat voor de registratie van domeinnamen NAW en emailadres persoonsgegevens nodig zijn. Domeinregisters eisen deze gegeves alvorens men een domein registreert. Deze gegevens zijn nodig om u als eigenaar te registeren. Bij het onderdeel beveiliging gaan we verder in op ontwikkelingen die spelen bij de diverse registers om compliant te zijn aan de AVG. Domeinen kunnen ook bij registers buiten Europa worden geregistreerd, we hebben daar geen enkele invloed over hoe men omgaat met persoonsgegevens. U als aanvrager bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens mocht een een willen registreren bij een register buiten Europa.

- Mocht u gebruikmaken van hosting, staat de data op een server binnen Nederland in het netwerk van TransIP. Doordat de website en eventuele mail op de VPS kan staan en wij niet weten wat de inhoud is hebben we een verwerkersovereenkomst met de VPS leverancier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

de Best Automatisering & Internet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Best Automatisering & Internet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de Best Automatisering & Internet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

de Best Automatisering & Internet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

We kunnen niet uitgebreid in gaan op de genomen beveiligingsmaatregelen. Wat we kwijt willen staat hieronder benoemd.

- Websites worden standaard middels een certificaat aangeboden, waardoor het verkeer tussen 
een bezoeker van de website en de server waarop de website staat is versleuteld.
-  Indien gebruik wordt gemaakt van onze eigen uitgaande mailserver. server.debestserver.nl 
dan wordt email ook versleuteld verzonden. In veel gevallen zal email via de internetprovider 
van uw zelf worden verzonden daar niet elke provider toestaat om mail via een ander netwerk 
te omdat ben bang is dat spam emails verstuurd zouden kunnen worden.
-  Het besturingssysteem wordt periodiek voorzien van software updates, zodat mogelijke 
kwetsbaarheden worden verholpen en het systeem up to date is.
-  De bedrijfsadministratie waarin NAW gegevens staan, is beveiligd met wachtwoord zodat 
niemand anders toegang heeft tot de gegevens.

Beveiliging derde domeinen:

-  Persoonsgegevens die nodig zijn voor domeinregistraties kunnen afhankelijk van het type 
domein buiten de EU worden opgeslagen. Wij hebben geen invloed op hoe men daar omgaat   
met de gegevens. Vele registries laten de persoonsgegevens nog zien in de whois database.
Binnen Europa is men bezig om de gegevens niet meer te laten zien en bijvoorbeeld te 
verwijzen naar een formulier in plaats van emailadressen en dergelijke. Wij kunnen dan ook 
niet voorkomen dat gegevens in de whois database terecht komen. Zodra u een domeinnaam 
wil registreren gaat u akkoord dat deze gegevens in de whois database kunnen komen te 
staan omdat de registries anders geen domeinen registreren. De persoonsgegevens die nodig 
zijn bij Openprovider voor registratie zijn beveiligd in een portal waarbij two-factor 
authenticatie nodig is.

De onderstaande gegevens hebben we van u als klant:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres mits u de server bezoekt, wordt dit opgeslagen in de log. Zodat bij onregelmatigheden 
kan worden achterhaald wat de oorzaak is
- Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens hebben we nodig voor:

- Het uitvoeren van de overeenkomst (o.a: leveren domeinen en hosting).
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten bij het geval van een 
calamiteit of gepland onderhoud.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- de Best Automatisering & Internet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en/of we gedwongen worden om mee te
werken aan een politie onderzoek.

de Best Automatisering & Internet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- NAW gegevens 7 jaar ten behoeve van de belastingwet. Mocht u elk jaar een dienst afnemen 
blijft dit termijn steeds 7 jaar totdat de overeenkomst is beïndigd;
- E-mailadres/telefoonnummer tot beeïndigen overeenkomst, om contact met u te kunnen 
opnemen als u daarom vraagt voor bijvoorbeeld ondersteuning/ uitvoeren overeenkomst.
- IP-adres en browser/apparaattype staan in de serverlogging om onregelmatigheden en/of 
problemen te signaleren en op te lossen. Deze gegevens bewaren maximaal 6 maanden.
-  Voor de back-up en restore procedure bewaren we back-ups maximaal 1 jaar na datum 
maken back-up. Om in geval van nood uw website te kunnen herstellen en/of een disaster 
recovery te kunnen uitvoeren.